خرید کارتن و لفاف

نام کالا تعداد قیمت واحد قیمت
سایز A5(22*11) +44,548 ریال 0
سایز A4(31*22) +58,293 ریال 0
سایز A3(30*45) +72,888 ریال 0
سایز 1(10*10*15) +46,598 ریال 0
سایز 2(10*15*20) +62,043 ریال 0
سایز 3(15*20*20) +79,189 ریال 0
سایز 4(20*20*30) +112,761 ریال 0
سایز 5(20*25*35) +205,432 ریال 0
سایز 6(20*35*45) +224,976 ریال 0
سایز 7(25*30*40) +307,020 ریال 0
سایز 8(30*40*45) +381,827 ریال 0
سایز 9(35*45*55) +430,005 ریال 0