خرید کارتن و لفاف

نام کالا تعداد قیمت واحد قیمت
سایز A5(22*11) +47,688 ریال 0
سایز A4(31*22) +47,688 ریال 0
سایز A3(30*45) +68,125 ریال 0
سایز 1(10*10*15) +54,500 ریال 0
سایز 2(10*15*20) +81,750 ریال 0
سایز 3(15*20*20) +95,375 ریال 0
سایز 4(20*20*30) +131,285 ریال 0
سایز 5(20*25*35) +231,625 ریال 0
سایز 6(20*35*45) +273,412 ریال 0
سایز 7(25*30*40) +326,430 ریال 0
سایز 8(30*40*45) +489,200 ریال 0
سایز 9(35*45*55) +642,465 ریال 0